LIMBI STRĂINE PENTRU SPECIALIZĂRI INGINEREŞTI

Web DLSC

 
 

ISTORIC

Catedra de Limbi străine şi comunicare a fost înfiinţată în anul 1958 sub titulatura de Limbi moderne, înlocuind fosta Catedră de Limba rusă. Deşi la început obiectivul principal era însuşirea limbii ruse, catedra le oferea studenţilor şi posibilitatea de a continua studiul limbilor franceză, engleză şi germană, începute în şcoala generală sau liceu.

Din anul 1961, catedra începe să se dezvolte, ponderea limbilor străine studiate, precum şi numărul cadrelor didactice crescând simţitor. În anul 1963 a fost iniţiată colaborarea între cadrele didactice din Catedra de Limbi moderne a Institutului de Construcţii Bucureşti şi cele din catedrele similare ale Institutului Politehnic Bucureşti şi Institutului Politehnic Cluj-Napoca, concretizată sub forma unor teme de cercetare a limbajelor de specialitate. Periodic, au fost organizate sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, care au promovat cercetarea în învăţământul nefilologic românesc şi au conturat metodologii comune de predare, cât mai adecvate şi eficiente.

În 1968 este înfiinţat primul lectorat francez din România, dotat cu unităţi de bibliotecă şi aparatură donate de Serviciile Culturale franceze, ca urmare a detaşării unui lector francez la Institut. Încă de la început, lectoratul francez a fost subordonat Catedrei de Limbi moderne şi gestionat de lectorul francez în colaborare cu cadrele didactice ale colectivului de franceză. După construirea campusului din bulevardul Lacul Tei, fondul de carte al lectoratului francez a fost împărţit în două, o parte a rămas în sediul din bulevardul Pache Protopopescu (unde se situa sediul iniţial al Institutului), iar cealaltă parte a fost deplasată în campusul Tei, unde a fost creat un al doilea spaţiu al lectoratului, pentru a uşura accesul studenţilor la resurse.

O reuşită a colectivului Catedrei de Limbi moderne o constituie şi prima metodică de predare a limbii franceze tehnice (una dintre primele lucrări de acest gen din lume), elaborată împreună cu  Institutul Politehnic din Cluj-Napoca şi publicată în anul 1980.

Între anii 1984-1989, catedra a elaborat un Buletin Informativ anual în limbile română, engleză, franceză, germană şi spaniolă, referitor la cercetările din domeniul lingvisticii aplicate.

După 1989, ca o consecinţă a solicitărilor de studiu a limbii engleze, colectivul cadrelor didactice s-a mărit considerabil, creându-se şi un lectorat englez. Începând cu anul 1990, activitatea catedrei începe să fie susţinută intens de diverse organizaţii precum: Consiliul Britanic, Serviciile Culturale Franceze, Agenţia Universitară a Francofoniei, Institutul Goethe, Institutul Cervantes, Centrul de Perfecţionare a Cadrelor de pe langă Ministerul Culturii, JICA etc.

Graţie colaborării cu aceste organizaţii, catedra a beneficiat, de-a lungul timpului, de numeroşi lectori străini, care au contribuit la îmbogăţirea procesului de învăţământ: Philip Kelly, Deborah Owen, James Orr – lectori englezi, Janine Manzanarès, Laurence Trebucq, Marie-Christine Héberlé, Catherine Guebert, Fabrice Plenel, Vincent Henry, Pierre-Yves Meunier, Lucie Mulac, Françoise Lebigre, Cecile Tourbatez, Aurélie Lespes, Benjamin Demay - lectori francezi, Naoka Hagita, Ranko Yamamura, Yukiko Okuyama – lectori japonezi şi, mai nou, lectorii germani DAAD: Isabel Buchwald, Maya Schariot, Barbara Mendel, Doreen Brume, Kerstin Ahlers, Laura Emmalene Regenbrecht, Ulrike Schmidt, Petra Löffler și Iuliane Fischer.

De asemenea, merită menţionat şi schimbul interuniversitar în baza căruia, timp de mai mulţi ani, tineri voluntari englezi au predat cursuri gratuite de limba engleză tuturor celor interesaţi – studenţi şi angajaţi ai Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.

În aceeaşi perioadă, în cadrul programului de perfecţionare a cadrelor didactice de limbi străine din învăţământul superior nefilologic, numeroşi membri tineri din catedră au beneficiat de stagii de perfecţionare obţinute fie în cadrul proiectului PROSPER, fie în urma unor concursuri la Ministerul Învăţământului. 

Pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor reale ale societăţii româneşti, Catedra de Limbi moderne a introdus şi studiul altor limbi străine: spaniolă, italiană şi japoneză.
În anul 1995 a luat naştere Săptămâna Limbilor Străine (SLS), manifestare anuală unică în peisajul universitar bucureştean, ale cărei obiective principale sunt popularizarea realizărilor studenţilor şi încurajarea activităţilor extracurriculare legate de studiul limbilor străine.

Titulatura Catedra de Limbi moderne a fost modificată în Catedra de Limbi străine şi comunicare  în anul 2004, iar din 2006 catedra funcţionează în cadrul Departamentului de Limbi Străine şi Comunicare, alături de Specializarea Traducere şi interpretare, acreditată în mai 2010 de către Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).
Începând cu anul 2008, Departamentului de Limbi străine şi comunicare  i s-a atribuit un număr special din Buletinul Ştiinţific al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, care vizează sfera preocupărilor științifice principale ale membrilor catedrei: lingvistică, traductologie, pedagogie, didactică, comunicare, studii interculturale, istoria culturii şi literatură.

Obiectivele principale ale Departamentului de Limbi străine şi comunicare sunt formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă ale studenţilor de la facultăţile de inginerie (limbaj general şi de specialitate), precum şi formarea şi dezvoltarea deprinderilor de studiu academic, informare şi comunicare de profil.

În acest sens, Departamentul de Limbi străine şi comunicare desfăşoară activităţi de predare şi cercetare în domeniul limbilor engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă, japoneză şi limba română ca limbă străină. Pe plan didactic, în afara seminarelor de limbă obligatorii, departamentul oferă şi cursuri opţionale de Cultură şi civilizaţie umanistă, Tehnici de comunicare în limbi străine, Istoria ştiinţei şi a tehnicii sau Metodologia cercetării ştiinţifice.

TOP

 
 


GALERIE FOTO


Săptămâna Limbilor Străine
galerie foto>


Laboratoare şi echipamente
galerie foto>